Privacyverklaring

Belangrijke opmerking over de privacyverklaring

Café Brein Tilburg, onderdeel van het Hersenletselnetwerk Midden-Brabant, programma van het Zorgnetwerk Midden-Brabant, gevestigd aan Dr. Deelenlaan 9, 5042 AD Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.zorgnetwerkmb.nl/

https://cafe-brein-tilburg.jimdosite.com/ 

Dr. Deelenlaan 9

5042 AD Tilburg

0134657355

Ivon Groot is de Functionaris Gegevensbescherming van het Hersenletselnetwerk Midden-Brabant, vallende onder het Zorgnetwerk Midden-Brabant.  En is te bereiken via [email protected].

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zorgnetwerk Midden-Brabant verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins. 

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zorgnetwerk Midden-Brabant verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief 

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Zorgnetwerk Midden-Brabant bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Maximaal na opzegging nieuwsbrief: 1 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Zorgnetwerk Midden-Brabant verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van Café Brein Tilburg wordt gehost door Jimdo. Deze hanteren de volgende regels:

Deze website gebruikt cookies. Meer informatie over het soort cookies dat gebruikt wordt en het inschakelen van individuele cookies vindt u in de respectievelijke categorieën. U kunt uw instellingen altijd aanpassen via de link in de footer van deze website. Voor meer informatie kunt u kijken op: https://www.jimdo.com/nl/info/privacy/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zorgnetwerk Midden-Brabant en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om  uw persoonsgegevens waarover  wij  beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Zorgnetwerk Midden-Brabant wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zorgnetwerk Midden-Brabant neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected].